Dotacje UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Opis operacji:
Zakup i instalacja specjalistycznych urządzeń oraz wykonanie prac budowlanych, mająca na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje związane z innowacyjnością i przeciwdziałaniem zmianom klimatu

Przewidywany wynik operacji
Poprawa konkurencyjności producentów poprzez realizację operacji w ramach grup producentów rolnych i organizacji producentów.

Nazwa działania:
Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Opis operacji:
Zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz rozbudowa budynku sortowniczo – przechowalniczego o halę przygotowania owoców do sprzedaży wraz z dokiem przeładunkowym i komorą chłodniczą.
Cel operacji:
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w środki trwałe oraz zwiększenie pozytywnego wpływu na środowisko poprzez realizację inwestycji związanej z przeciwdziałaniem zmianom klimatu w zakładzie zajmującym się handlem hurtowym owocami i warzywami.
Nazwa działania:
PROW 2014-2020, działanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.